Yes (IV)

2022
Unikat-Siebdruck auf Papier
84 x 58 cm
Christina Kramer
Christina Kramer
M

#Siebdruck #Papier #Serie_Yes #Size_M

 
Christina Kramer